Tag: SQL Injection

12

Th122018
ITAS Team đã phát hiện một lỗ hổng SQL Injection trong ProjectSend-r561 CMS. Thông qua lỗ hổng này, hacker có thể thực thi tùy ý các câu lệnh truy vấn SQL. Nguyên nhân của lỗ hổng là do dữ liệu đầu vào từ người dùng cung cấp không được chặn ... Read More
Tháng Mười Hai 12, 2018admin

12

Th122018
ITAS Team đã phát hiện lỗ hổng SQL Injection trong Sefrengo CMS. Thông qua lỗ hổng này, hacker có thể thực thi tùy ý các câu lệnh truy vấn SQL. Nguyên nhân của lỗ hổng là do dữ liệu đầu vào từ người dùng cung cấp không được lọc. Các cá ... Read More
Tháng Mười Hai 12, 2018admin

12

Th122018
ITAS Team đã phát hiện lỗ hổng SQL Injection trong articleFR CMS. Thông qua lỗ hổng này, hacker có thể thực thi tùy ý các câu lệnh truy vấn SQL. Nguyên nhân của lỗ hổng là do dữ liệu đầu vào từ người dùng cung cấp không được lọc. Các cá ... Read More
Tháng Mười Hai 12, 2018admin

12

Th122018
ITAS Team đã phát hiện một lỗ hổng SQL Injection trong Redaxscript CMS. Thông qua lỗ hổng này, hacker có thể thực thi tùy ý các câu lệnh truy vấn SQL. Nguyên nhân của lỗ hổng là do dữ liệu đầu vào từ người dùng cung cấp không được lọc. Các ... Read More
Tháng Mười Hai 12, 2018admin

12

Th122018
ITAS Team đã phát hiện lỗ hổng SQL Injection trong Microweber CMS. Thông qua lỗ hổng này, hacker có thể thực thi tùy ý các câu lệnh truy vấn SQL. Nguyên nhân của lỗ hổng là do dữ liệu đầu vào từ người dùng cung cấp không được lọc. Các cá ... Read More
Tháng Mười Hai 12, 2018admin

12

Th122018
ITAS Team đã phát hiện nhiều lỗ hổng SQL Injection trong PBBoard CMS. PBBoard CMS tồn tại nhiều lỗ hổng SQL injection, cho phép hacker có thể khai thác toàn bộ thông tin được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu của ứng dụng. Nguyên nhân của lỗ hổng ... Read More
Tháng Mười Hai 12, 2018admin

12

Th122018
ITAS Team đã phát hiện nhiều lỗ hổng SQL Injection trong Wordpress plugin – SP Client Document Manager. SP Client Document Manager plugin tồn tại nhiều lỗ hổng SQL injection, cho phép hacker có thể khai thác toàn bộ thông tin được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu của ... Read More
Tháng Mười Hai 12, 2018admin

12

Th122018
ITAS Team đã phát hiện một lỗ hổng Blind SQL Injection của YourMembers plugin. YourMembers plugin tồn tại lỗ hổng SQL injection, cho phép hacker có thể khai thác toàn bộ thông tin được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu của ứng dụng sử dụng plugin này. Nguyên nhân ... Read More
Tháng Mười Hai 12, 2018admin